Stadgar för Sveriges Fontänhus Riksförbund

Stadgarna för Sveriges Fontänhus Riksförbund reviderades 2022-12-09

§1 Namn och säte 

Sveriges Fontänhus Riksförbund, SFR, är en central medlemsorganisation för Fontänhus i Sverige. SFR är en obunden ideell organisation som finansieras via offentliga medel, medlemsavgifter och donationer. SFR har sitt säte i Stockholm. Verksamhetsåret är lika med kalenderåret. 

 §2 Ändamål 

Sveriges Fontänhus Riksförbund, (SFR), har till ändamål att främja utvecklingen för Fontänhusen samt skydda och förvalta modellens namn och varumärke genom att: 

 Stödja och initiera övergripande verksamhetsgemensam utveckling 

 • Sprida kunskap om fontänhusmodellen 
 • Stödja start och utveckling av nya Fontänhus 
 • Bevaka riksfrågor som berör medlemsorganisationerna och bedriva påverkansarbete 
 • Vara kontaktlänk internationellt 
 • Arbeta för en gemensam tolkning av Clubhouse Internationals riktlinjer i en svensk kontext. 

 §3 Organisation 

Organisationen består av de av Sveriges Fontänhus som valt att ingå i Riksförbundet. SFR leds av en styrelse. 

 §4 Medlemskap/avgift 

Ansökan från nya hus görs till styrelsen som beslutar om medlemskap. Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet för nästkommande kalenderår. 

 §5 Styrelse 

Styrelsen för SFR ska bestå av ett udda antal personer av minst 7 och max 11 ledamöter. Ledamöterna väljs, hälften växelvis, på två år. Ordförande väljs av årsmötet för en period av två år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. De poster som ska finnas utöver ordförande är vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen arbetar ideellt. Styrelsen beslutar om firmateckning, attesträtt och delegationsrätt. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter deltar i mötet. 

§6 Årsmöte 

Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller minst en fjärdedel av medlemmarna så skriftligen begär. Styrelsen fastställer tid och plats för mötet. Kallelse tillsammans med handlingar till årsmöte och extra årsmöte utsänds till medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet. Motionstiden ska utgå åtta veckor före årsmöte. Vid årsmötet har två utsedda delegater från varje Fontänhus, anslutna till SFR, rösträtt. Omröstning sker öppet. Vid val ska sluten omröstning äga rum om så begärs. 

 Följande punkter skall vara med på årsmötets dagordning: 

 1. Mötets öppnande 
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare 
 4. Fastställande av röstlängd 
 5. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 
 6. Godkännande av dagordning 
 7. Behandling av verksamhetsberättelse 
 8. Ekonomisk berättelse 
 9. Revisorernas berättelse 
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar 
 11. Fråga om ansvarsfrihet 
 12. Eventuella motioner och förslag från styrelsen. 
 13. Val av ordförande 
 14. Val av styrelseledamöter 
 15. Val av revisorer 
 16. Val av valberedning 
 17. Fastställande av verksamhetsplan 
 18. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för nästkommande år 
 19. Presentation av nya medlemshus 
 20. Avslutning av mötet 

 §7 Revisor 

Årsmötet väljer en revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna väljs på ett år. 

 §8 Valberedning 

Valberedningen skall bestå av minst 3 personer varav en väljs till sammankallande. Valberedningen väljs på ett år. 

§9 Ändring av stadgar 

Beslut om att ändra dessa stadgar skall fattas med 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie årsmöte. 

 §10 Uteslutning 

Fontänhus som agerar mot dessa stadgar och eller inte uppfyller kriterier för att få kalla sig för Fontänhus kan uteslutas. Styrelsen bereder och beslutar i frågor om uteslutning. 

 §11 Upplösning av organisationen 

Sveriges Fontänhus Riksförbund kan upplösas av två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie årsmöte. Organisationens tillgångar delas i sådant fall lika mellan de i Sveriges Fontänhus Riksförbund ingående Fontänhusen. 

 Reviderade 20221209 

 

Ladda ner

Utskriftsvänlig version (PDF)

Stadgar — Att ladda ned (PDF)