Stadgar för Sveriges Fontänhus Riksförbund

Stadgarna för Sveriges Fontänhus Riksförbund Reviderades 2014-09-18

Stadgar för Sveriges Fontänhus Riksförbund

(Clubhouse Sweden)

 

 • 1 Namn och säte

 

Sveriges Fontänhus Riksförbund, SFR, är en central medlemsorganisation för fontänhus i Sverige. SFR är en obunden ideell organisation som finansieras via offentliga medel, medlemsavgifter och donationer. SFR har sitt säte i Stockholm. Verksamhetsåret är lika med kalenderåret.

 

 

 • 2 Ändamål

 

Sveriges Fontänhus Riksförbund, (SFR), har till ändamål att främja utvecklingen för fontänhusen, sprida fontänhusidén, stödja start av nya fontänhus samt vara en aktiv länk till, och arbeta enligt Clubhouse Internationals riktlinjer

genom att:

 • Sprida kunskap om fontänhusmodellen
 • Stödja start och utveckling av nya fontänhus
 • Bevaka riksfrågor som berör medlemsorganisationerna
 • Vara vägledande och skydda modellens namn och varumärke
 • Vara kontaktlänk internationellt
 • Arbeta för en gemensam tolkning och anpassning av de internationella riktlinjerna så att de överensstämmer med svensk lagstiftning.

 

 • 3 Organisation

 

Organisationen består av de av Sveriges Fontänhus som valt att ingå i Riksförbundet.  SFR leds av en styrelse.

Varje enskilt fontänhus bildar en arbetsgrupp som arbetar med SFR:s frågor.  Denna grupp skall bestå av medlemmar, handledare, styrelsemedlemmar och chefen för det enskilda fontänhuset. Styrelsen remitterar frågor till arbetsgrupperna. Varje enskilt fontänhus ska från sin arbetsgrupp utse en kontaktperson som ansvarar för kommunikationen mellan styrelsen för SFR och fontänhuset.

 

 

 

 • 4 Medlemskap/avgift

 

Ansökan från nya hus görs till styrelsen som beslutar om medlemskap.

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet för nästkommande kalenderår.

 

 

 • 5 Styrelse

 

Styrelsen för SFR består av minst 7 och max 11 personer, där minst en tredjedel ska vara aktiva medlemmar. Ledamöterna väljs in på styrelseuppdrag på ett eller två år.  Styrelsens utseende kan ändras efter Riksförbundets behov. Ordförande väljs av årsmötet för en period av ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. De poster som ska finnas utöver ordförande är vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen arbetar ideellt.

Styrelsen beslutar om firmateckning, attesträtt och delegationsrätt.  Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter deltar i mötet.

 

 

 • 6 Årsmöte

 

Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång tillsammans med Sverigekonferens. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller minst en fjärdedel av medlemmarna så skriftligen begär. Styrelsen fastställer tid och plats för mötet. Kallelse till årsmöte och extra årsmöte utsänds till medlemmarna senast fyra veckor före årsmötet. Motionstiden ska utgå åtta veckor före årsmöte. Rösträtt vid årsmötet har två utsedda delegater från vare fontänhus. Omröstning sker öppet. Vid val ska sluten omröstning äga rum om så begärs.

 

                      Följande punkter skall vara med på årsmötets dagordning:

 1. mötets öppnande
 2. val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare
 4. fastställande av röstlängd
 5. fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 6. godkännande av dagordning
 7. behandling av verksamhetsberättelse
 8. ekonomisk berättelse
 9. revisorernas berättelse
 10. fastställande av balans- och resultaträkningar
 11. fråga om ansvarsfrihet
 12. Eventuella motioner och förslag från styrelsen.
 13. val av ordförande på 1 år
 14. val av styrelseledamöter på 2 år
 15. val av styrelseledamöter på 1 år
 16. val av revisorer på 1 år
 17. val av valberedning om minst tre personer på 1 år
 18. fastställande av verksamhetsplan
 19. presentation av nya fontänhus och arbetsgrupper
 20. övriga ärenden
 21. Avslutning av mötet.

 

 

 • 7 Revisor

 

Årsmötet väljer en revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna väljs på ett år.

 

 

 • 8 Valberedning

 

Valberedningen skall bestå av minst 3 personer varav en väljs till sammankallande.

Både medlemmar och anställda/styrelseledamöter ska vara representerade i valberedningen. Valberedningen väljs på ett år.

 

                

 • 9 Ändring av stadgar

 

Beslut om att ändra dessa stadgar skall fattas med 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie årsmöte.

 

 • 10 Uteslutning

 

Fontänhus som agerar mot dessa stadgar och eller inte uppfyller kriterier för att få kalla sig för fontänhus kan uteslutas. Styrelsen bereder och beslutar i frågor om uteslutning.

 

 

 • 11 Upplösning av organisationen

 

Sveriges Fontänhus Riksförbund kan upplösas av två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie årsmöte.

Organisationens tillgångar delas i sådant fall lika mellan de i Sveriges Fontänhus Riksförbund ingående fontänhusen.

 

 

 

Stadgar ändrade och reviderade 2014-09-18

 

Ladda ner

Utskriftsvänlig version (PDF)

stadgar nya reviderade 20140918