Fontänhus — Äntligen!

Ja, nu är det dags också för oss i Västernorrland att få ett Fontänhus. En plats där personer som lever med psykisk ohälsa får växa i gemenskap utifrån sina egna förutsättningar. Fontänhusen har visat goda resultat vad gäller livskvalitet, minskat vårdbehov och är en investering med snabb återbetalning för samhället.

I Sverige finns idag 13 Fontänhus där människor med olika bakgrund och svårigheter kan delta, men fler är på gång. Det unika med Fontänhusmodellen är den accepterande och inspirerande atmosfären som visat sig vara av­ görande för medlem­marnas återhämtning och byggande av en hållbar tillvaro där psykisk ohälsa inte längre definierar livskvaliteten.

Värdegrund och filosofi

Fontänhusens grundtanke är att ta tillvara och utveckla det friska genom kvalitetssäkrad och evidensbaserad psykosocialt arbetsinriktad rehabilitering. Deltagandet kräver inga myndighetsbeslut utan bygger istället på frivilligt och kostnadsfritt medlemskap. Genom arbete och gemenskap stödjer modellen återhämtning för personer med psykisk ohälsa och medlemskapet säkerställer den demokratiska grund på vilken verk­samheten vilar.  

Finansiering

Svenska Fontänhus täcker sina kostnader genom bidrag från kommun, region och Socialstyrelse.

De anställda handledarna söker kontinuerligt medel från andra bidragsgivare för att skapa utvecklings­ möjligheter för medlemmarna. Här kan man vinna stora belopp på att arbeta förebyggande istället för att betala kostnaderna i efterskott.

Återbetalningstid

Fontänhusen har en samhällsekonomiskt försvarbar modell där investeringar för uppstart återbetalar sig snabbt i form av minskad belastning på samhällets trygghets­ system. Återbetalnings­ tiden är för samtliga parter mindre än ett år och ger ekonomiska vinster både för stat, kommun och region. Dessutom är husens medlemmar mycket nöjda och beskriver att stödet är direkt livsavgörande.

Förstudie

Förstudien som gjorts över kommunerna Timrå, Härnösand och Sundsvall visar att det finns behov av ytterligare verksamheter i samtliga kommuner, då många människor hamnar mellan stolarna. I Härnösand finns öppna verksamheter som riktar sig till människor med psykisk ohälsa men i Timrå och Sundsvall har man efter årsskiftet inga verksam­ heter som är öppna för alla.

Det är vår övertygelse att behoven av Fontänhus­ modellen är stora i vår region. Både ur ett samhälls­ ekonomiskt perspektiv med stora vinster för stat, region och kommun samt ur ett individperspektiv med minskat lidande och ökad meningsfullhet.

Therese Persson

Therese Persson

Projektledare Fontänhus Sundsvall, Timrå och Härnösand


📩 therese.persson@sverigesfontanhus.se

📞 Telefon 0738-17 15 88